Fandom

Conlang

Īsdalskt/SC

< Īsdalskt

3,197articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

ChangesEdit

First-stage changes:

*we > *wa (*swefaną > *swafaną)
*w > *j / dissimilatory if earlier /*w/ present (*swīkwaną > *swīkjaną)
*ww > *g(g)w (*brewwaną > *bregwana; *uwwô > *ugwô)
*jj > *ggj (*klajjô > *klaggjô)
*wj > *ggj (*awjō > *aggjō)

*nhw > *ngw (*þrinhwaną > *þringwaną)
*nh > *ng (*ganhtiz > *gangtiz; *hanhaz > *hangaz)
*ht > *tt (*hlahtraz > *hlattraz)
*hs > *ss (*buhsuz > *bussuz)

*Chw > *Cw (*arhwō > *arwō)
*hwC > *wC (*jehwlą > *jewlą)

*lþ > *ll (*kelþą > *kellą)
*nþ > *nn (*hrinþaz > *hrinnaz)


Second-stage changes:

2 > *ē (*hē2r > *hēr)
*wē > *wǣ (*kwēniz > *kwǣniz)
*ē > *ǣ > *ē (*jērą > *jǣrą; *kwǣniz > *kwēniz)
*ǣ > *ā (*jǣrą > *jārą)

 >> H-Loss <<

*V1hV2 > V̄1V2 (*jehaną > *jēaną)
*Vh > V̄ / _# (*jah > *jā)
 
 >> Final vowel shortening <<

*i > 0 (*mari > *mar)
*ai > *i (*hwarjai > *hwarji)
*a *ą > 0 (*sīlą > *sīl)
*ō > *a, *u (*arwō > *arwa; *būlō > *būla)
*ī *į̄ > *i *į (*frōdį̄ > *frōdį)
*ǭ > *ǫ/*ų (*paddǭ > *paddǫ, *hwanǭ > *hwanu)
*ô ǫ̂ ê > ō ǭ ē (*skiwô > *skiwō)
*ū > *u (*sperū > *speru)

 >> Stressed Vowel Lengthening <<

*V[-long] > [+long] / #(C(C(C)))_# (*sa > *sā)

 >> Diphthong shifts <<

*ju *iu *eu > *iū (*reumu > *riūmu; *steuraz > *stiūraz)
*ai > *ei (*stainaz > *steinaz; *saipǫ > *seipǫ)
*iū > *jū (*wiūd > *wjūd)

 >> z-stem /a/ deletion <<

*a > 0 /_z# (*baraz > *barz)

 >> A/Ą-umlaut <<

*i$ > *e / (+a) with one or two consonants in between (*skina > *skena; *digan > *degan)
*u$ ū$ > *o *ō / (+a/ą) with one or two consonants in between (*nusa > *nosa; *būla > *bōla)
*jū > *jō / (+a/ą) (*ljūga > *ljōga)

Third-stage changes:

 >> I-umlaut <<
*a ā > *æ *ē / (+i/ī/j/(ʀ)) (*algiz > *ælgiz; *mawi > *mæwi)
*i > 0 / followed by /z/, final, unstressed (*kwēniz > *kwēnz)
*u ū > *y *ȳ / (+i/ī/j/(ʀ)) (*hūbi > *hȳbi; *wulgi > *wylgi)
*o ō > *ø *ø̄ / (+i/ī/j/(ʀ)) (*frōdį > *frø̄dį)
*aj *oj *uj > *e *ø *y
*j > 0 / vowelless (*netj > *net)
*j > 0 /_[front vowel] (*jestuz > *estuz)
*au > *øy / (+i/ī/j/(ʀ)) (*daujan > *døyjan)
*jū > *ȳ / (+i/ī/j/ʀ) (*bjūdz > *bȳdz; *jūtz > *ȳtz) 

 >> Stressed changes <<

*e > *ja / short, !_{wrl}V (*erþu > *jarþu)
*VnCV > Ṽ:CV / _# (*ambō > *ą̄bō)
*æ̃: > æ: (*ǣ̨bjō > *ǣbjō)

 >> U-umlaut and related changes <<

*a *ā > *ö *ȫ / (+u/ū/w/ggw) (*sagu > *sögu; *jarþu > *jörþu)
*e > * *ø / (+u/ū/w/ggw) (*estuz > *østuz)
*i *ī > *y *ȳ (*mizdu > *myzdu)
*ei > *øy / (+u/ū/w/ggw) (*heiduz > *høyduz)
*w > 0 /_[rounded vowel]
*æ *ǣ > *œ *œ̄ / (+u/ū/w/ggw) (*mæwi > *mœwi; special cases)
*w > 0 / vowelless
*ew *æw *ēw > *ø *ø *ø̄ (*ewl-az > *øl-az; *mæwi > *møi)
*i > *y / _V[+rounded], V[+rounded]_ (*møi > *møy)
*iw *īw > *y *ȳ (*Tīwz > *Tȳz)

 >> Deletion and Insertion <<

*i *u > 0 / _C#; in nominatives (*høyduz > *høydz)
*j *w > *i *u / last in word, in a difficult position (*hegj > *hegi; *yzwz > *yzuz)
*VbC > *VuC (*habkz > *haukz)
*VVbC > *VVfC (*tøybz > *tøyfz)
*VbV > *VfV (*ą̄bō > *ą̄fō)
*ufu > *ū (*lufu > *lū)

 >> Unstressed changes <<
*ǫ > *a *u (*līnǫ > *līna)
*ǭ > *ą *u (*kōknǭ > *kōkną)
*ō > *a *u (*kōkō > *kōka)
*ē > *i
 >> General consonant/vowel changes <<
*V[+front]C(C)jV > *VC(C):V (*berją > *berrą)
*VCCjV > *VC:CV (*dopnja > *doppna)

*Vns > *ṼṼ[+low +back]s (*ansz > *ǫ̈̄sz)
*lz *nz *sz > *ll *nn *ss (*pōlz > *pōll; *kwānz > *kwānn; *ą̄sz > *ą̄ss)
*VntC > *ṼtC; sometimes *_nCC (irregular) (*wintrz > *vętrz)
*Vn# > *Ṽ# /not frequent (*swafan > *swafą)
*zr *rz *zd > *rr *rr *rd (*myzd > *myrd; *uzristz > *urristz)
*z > 0 / sometimes after consonants (*sunnemz > *sunnem)
*z > *ʀ (*haukz > *haukʀ)
*nnr *nnʀ > *ðr (*gynnʀ > *gyðr)
*b *d *g > *[b d g] /#_V
*b *d *g > *v *ð *[γ] /!{nl#}_ (*myrd > *myrð)
*[v ð γ] > *[f θ x] /_C[-voiced], C[-voiced]_ (*egsą > *[exsã])
*[xs] > x (*egsą > *exą)
*þ > *ð /!#_ (*trūþʀ > *trūðʀ)
*w > *v (*swafą > *svafą)
*j > 0 / _V[+front -low] (*øggji > *øggi)
*Ṽ > [-nasal] / _CCV
*Vnk *Vnt *Vmp > *Ṽkk *Ṽtt *Ṽpp (*drenkją > *drękkją)
*r > *ʀ / _#, C_C (*gyðr > *gyðʀ)

 >> Orthography <<

V: (ā → ā)
Ṽ (ą → ȧ)
V (i → ı)
Ṽ: (ą̄ > ã)

V[+back] (ö ǫ̈ > ǫ ǫ̇
      ȫ ǫ̈̄ > ǫ́ ǫ̃)
V[+front] (æ æ̨ > ę ę̇
      ǣ ǣ̨ > æ æ̇)
     (œ œ̄ > ø ǿ
      œ̨ œ̄ > œ œ̇)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki