Fandom

Conlang

Alenyka

3,199articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.


Progress 0%
[[]]
'
Type
Alignment
Head direction
Tonal
No
Declensions
No
Conjugations
No
Genders
Nouns decline according to...
Case Number
Definiteness Gender
Verbs conjugate according to...
Voice Mood
Person Number
Tense AspectGeneral informationEdit

Alenyka (pronounced [leɲˈka] or [ˈle.ɲək hlas] is a language spoken or in the Mediterranean Basin (Greece, Aegean and Mediterranean Anatolia, Cyprus, Nile Delta, Sicily, Calabria and Apulia). It derives from the Attic dialect of the Ancient Greek language. Simplified in both grammar and phonology, it has welcomed a great number from Latin, Coptic and Arabic at such an extent that almost any Alenyka word has three synonymes, one for each of the three.

PhonologyEdit

ConsonantsEdit

Bilabial Labio-dental Dental Alveolar Post-alveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Pharyngeal Epiglottal Glottal
Nasal m mʷ (ɱ) n nʷ ɲ (ŋ)
Plosive

p pʷ

b bʷ

t d

k kʷ

g gʷ

Fricative f fʷ s z

ʃ ʃʷ

ʒ ʒʷ

ç (xʷ) h
Affricate

t͡ʃ t͡ʃʷ

d͡ʒ d͡ʒʷ

Approximant j
Trill r
Flap or tap (ɾ)
Lateral fric.
Lateral app. l lʲ
Lateral flap

VowelsEdit

Front Near-front Central Near-back Back
Close
Near-close
Close-mid e o
Mid ə
Open-mid
Near-open æi̯
Open ä ɑu̯

AlphabetEdit

PhonotacticsEdit

GrammarEdit

Gender Cases Numbers Tenses Persons Moods Voices Aspects
Verb No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Nouns No Yes Yes No No No No No
Adjectives Yes Yes Yes No No No No No
Numbers Yes Yes No No No No No No
Participles Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes
Adverb No No No No No No No No
Pronouns No Yes Yes No Yes No No No
Adpositions No No No No No No No No
Article No No No No No No No No
Particle No No No No No No No No


VocabularyEdit


No. English
1I
2you (singular)
3he
4weam
5you (plural)wəm
6theyte
7thist͡ʃʷɑu̯t
8thatt͡ʃæi̯n
9hereənˈtos
10theret͡ʃæi̯
11whosən
12whatsəˈhra
13wherepʷɑu̯
14whenpət
15howpas
16notʃə
17allpən.təs
18manypəˈle
19someəˈɲe
20fewjəˈge
21otherəˈle
22oneən
23twod͡ʒʷə
24threetɾai̯s
25fourtə.səɾ
26fivepənt
27bigməˈgo
28longmə.kəɾ
29wide
30thickpʷə.kən
31heavybəɾ
32smallɲə.kəɾ
33shortbɾəxʷ
34narrowstən
35thinmən
36womangʷə.na
37man (adult male)ən.dəɾ
38man (human being)strap
39childped
40wifedə.məɾ
41husbandpəʃ
42motherma.təɾ
43fatherpə.təɾ
44animalsaɾ
45fishjəhˈt͡ʃʷɑu̯
46birdəɾˈɲæi̯
47dogkʷən
48louseəfʃæi̯ɾ
49snakeflʲæi̯
50wormo.la
51treedən.dəɾ
52forestwɑu̯.la
53stickɾəf.əd
54fruitkəɾp
55seedspəɾm
56leaffʷo
57rootrəz
58barkfle
59flowerəns
60grasspe
61ropekəˈla
62skindəɾm
63meatkɾa
64bloodem
65boneəst
66fatdam
67eggwɑu̯
68hornkəɾt
69tailwɑu̯ɾ
70featherəfˈtaɾ
71hairtɾəh
72headkəfˈla
73earwɑu̯t
74eyeəfˈtom
75noseɾæi̯n
76mouthstəm
77toothdənt
78tongueglas
79fingernailnʷəh
80footpəd
81legsko
82kneegən
83handʃæi̯ɾ
84wingContionary_Wiki
85bellyContionary_Wiki
86gutsContionary_Wiki
87neckContionary_Wiki
88backContionary_Wiki
89breastContionary_Wiki
90heartContionary_Wiki
91liverContionary_Wiki
92drinkContionary_Wiki
93eatContionary_Wiki
94biteContionary_Wiki
95suckContionary_Wiki
96spitContionary_Wiki
97vomitContionary_Wiki
98blowContionary_Wiki
99breatheContionary_Wiki
100laughContionary_Wiki
101seeContionary_Wiki
102hearContionary_Wiki
103knowContionary_Wiki
104thinkContionary_Wiki
105smellContionary_Wiki
106fearContionary_Wiki
107sleepContionary_Wiki
108liveContionary_Wiki
109dieContionary_Wiki
110killContionary_Wiki
111fightContionary_Wiki
112huntContionary_Wiki
113hitContionary_Wiki
114cutContionary_Wiki
115splitContionary_Wiki
116stabContionary_Wiki
117scratchContionary_Wiki
118digContionary_Wiki
119swimContionary_Wiki
120flyContionary_Wiki
121walkContionary_Wiki
122comeContionary_Wiki
123lieContionary_Wiki
124sitContionary_Wiki
125standContionary_Wiki
126turnContionary_Wiki
127fallContionary_Wiki
128giveContionary_Wiki
129holdContionary_Wiki
130squeezeContionary_Wiki
131rubContionary_Wiki
132washContionary_Wiki
133wipeContionary_Wiki
134pullContionary_Wiki
135pushContionary_Wiki
136throwContionary_Wiki
137tieContionary_Wiki
138sewContionary_Wiki
139countContionary_Wiki
140sayContionary_Wiki
141singContionary_Wiki
142playContionary_Wiki
143floatContionary_Wiki
144flowContionary_Wiki
145freezeContionary_Wiki
146swellContionary_Wiki
147sunContionary_Wiki
148moonContionary_Wiki
149starContionary_Wiki
150waterContionary_Wiki
151rainContionary_Wiki
152riverContionary_Wiki
153lakeContionary_Wiki
154seaContionary_Wiki
155saltContionary_Wiki
156stoneContionary_Wiki
157sandContionary_Wiki
158dustContionary_Wiki
159earthContionary_Wiki
160cloudContionary_Wiki
161fogContionary_Wiki
162skyContionary_Wiki
163windContionary_Wiki
164snowContionary_Wiki
165iceContionary_Wiki
166smokeContionary_Wiki
167fireContionary_Wiki
168ashContionary_Wiki
169burnContionary_Wiki
170roadContionary_Wiki
171mountainContionary_Wiki
172redContionary_Wiki
173greenContionary_Wiki
174yellowContionary_Wiki
175whiteContionary_Wiki
176blackContionary_Wiki
177nightContionary_Wiki
178dayContionary_Wiki
179yearContionary_Wiki
180warmContionary_Wiki
181coldContionary_Wiki
182fullContionary_Wiki
183newContionary_Wiki
184oldContionary_Wiki
185goodContionary_Wiki
186badContionary_Wiki
187rottenContionary_Wiki
188dirtyContionary_Wiki
189straightContionary_Wiki
190roundContionary_Wiki
191sharpContionary_Wiki
192dullContionary_Wiki
193smoothContionary_Wiki
194wetContionary_Wiki
195dryContionary_Wiki
196correctContionary_Wiki
197nearContionary_Wiki
198farContionary_Wiki
199rightContionary_Wiki
200leftContionary_Wiki
201atContionary_Wiki
202inContionary_Wiki
203withContionary_Wiki
204andContionary_Wiki
205ifContionary_Wiki
206becauseContionary_Wiki
207nameContionary_Wiki


Example textEdit

Also on Fandom

Random Wiki