FANDOM


vowel and initial consonantEdit

a y i u e o eu
1st tone ä ÿ ï ü ë ö
p pÿ peü
b bÿ beü
t tÿ teü
d dÿ deü
f fÿ feü
k kÿ keü
g gÿ geü
h hÿ heü
q qÿ qeü
j jÿ jeü
l lÿ leü
r rÿ reü
m mÿ meü
n nÿ neü
ng ngä ngÿ ngï ngü ngë ngö ngeü
jn jnä jnÿ jnï jnü jnë jnö jneü
s sÿ seü
x xÿ xeü
w wÿ weü
v vÿ veü
c cÿ ceü
z zÿ zeü
' 'ÿ 'eü
ch chä chÿ chï chü chë chö cheü
zh zhä zhÿ zhï zhü zhë zhö zheü
2nd tone ã ĩ ũ õ
p pỹ pẽ peũ
b bỹ bẽ beũ
t tỹ tẽ teũ
d dỹ dẽ deũ
f fỹ fẽ feũ
k kỹ kẽ keũ
g gỹ gẽ geũ
h hỹ hẽ heũ
q qỹ qẽ qeũ
j jỹ jẽ jeũ
l lỹ lẽ leũ
r rỹ rẽ reũ
m mỹ mẽ meũ
n nỹ nẽ neũ
ng ngã ngỹ ngĩ ngũ ngẽ ngõ ngeũ
jn jnã jnỹ jnĩ jnũ jnẽ jnõ jneũ
s sỹ sẽ seũ
x xỹ xẽ xeũ
w wỹ wẽ weũ
v vỹ vẽ veũ
c cỹ cẽ ceũ
z zỹ zẽ zeũ
' 'ỹ 'ẽ 'eũ
ch chã hỹ hẽ heũ
zh zhã hỹ hẽ heũ
3rd tone á ý í ú é ó
p peú
b beú
t teú
d deú
f feú
k keú
g geú
h heú
q qeú
j jeú
l leú
r reú
m meú
n neú
ng ngá ngý ngí ngú ngé ngó ngeú
jn jná jný jní jnú jné jnó jneú
s seú
x xeú
w weú
v veú
c ceú
z zeú
' 'eú
ch chá chý chí chú ché chó cheú
zh zhá zhý zhí zhú zhé zhó zheú
4th tone à ì ù è ò
p pỳ peù
b bỳ beù
t tỳ teù
d dỳ deù
f fỳ feù
k kỳ keù
g gỳ geù
h hỳ heù
q qỳ qeù
j jỳ jeù
l lỳ leù
r rỳ reù
m mỳ meù
n nỳ neù
ng ngà ngỳ ngì ngù ngè ngò ngeù
jn jnà jnỳ jnì jnù jnè jnò jneù
s sỳ seù
x xỳ xeù
w wỳ weù
v vỳ veù
c cỳ ceù
z zỳ zeù
' 'ỳ 'eù
ch chà chỳ chì chù chè chò cheù
zh zhà zhỳ zhì zhù zhè zhò zheù
5th tone ā ȳ ī ū ē ō
p peū
b beū
t teū
d deū
f feū
k keū
g geū
h heū
q qeū
j jeū
l leū
r reū
m meū
n neū
ng ngā ngȳ ngī ngū ngē ngō ngeū
jn jnā jnȳ jnī jnū jnē jnō jneū
s seū
x xeū
w weū
v veū
c ceū
z zeū
' 'eū
ch chā chȳ chī chū chē chō cheū
zh zhā zhȳ zhī zhū zhē zhō zheū
6th tone a y i u e o eu
p pa py pi pu pe po peu
b ba by bi bu be bo beu
t ta ty ti tu te to teu
d da dy di du de do deu
f fa fy fi fu fe fo feu
k ka ky ki ku ke ko keu
g ga gy gi gu ge go geu
h ha hy hi hu he ho heu
q qa qy qi qu qe qo qeu
j ja jy ji ju je jo jeu
l la ly li lu le lo leu
r ra ry ri ru re ro reu
m ma my mi mu me mo meu
n na ny ni nu ne no neu
ng nga ngy ngi ngu nge ngo ngeu
jn jna jny jni jnu jne jno jneu
s sa sy si su se so seu
x xa xy xi xu xe xo xeu
w wa wy wi wu we wo weu
v va vy vi vu ve vo veu
c ca cy ci cu ce co ceu
z za zy zi zu ze zo zeu
' 'a 'y 'i 'u 'e 'o 'eu
ch cha chy chi chu che cho cheu
zh zha zhy zhi zhu zhe zho zheu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.