Fandom

Conlang

Chàkmwá/vocab

< Chàkmwá

3,198articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

vowel and initial consonantEdit

a y i u e o eu
1st tone ä ÿ ï ü ë ö
p pÿ peü
b bÿ beü
t tÿ teü
d dÿ deü
f fÿ feü
k kÿ keü
g gÿ geü
h hÿ heü
q qÿ qeü
j jÿ jeü
l lÿ leü
r rÿ reü
m mÿ meü
n nÿ neü
ng ngä ngÿ ngï ngü ngë ngö ngeü
jn jnä jnÿ jnï jnü jnë jnö jneü
s sÿ seü
x xÿ xeü
w wÿ weü
v vÿ veü
c cÿ ceü
z zÿ zeü
' 'ÿ 'eü
ch chä chÿ chï chü chë chö cheü
zh zhä zhÿ zhï zhü zhë zhö zheü
2nd tone ã ĩ ũ õ
p pỹ pẽ peũ
b bỹ bẽ beũ
t tỹ tẽ teũ
d dỹ dẽ deũ
f fỹ fẽ feũ
k kỹ kẽ keũ
g gỹ gẽ geũ
h hỹ hẽ heũ
q qỹ qẽ qeũ
j jỹ jẽ jeũ
l lỹ lẽ leũ
r rỹ rẽ reũ
m mỹ mẽ meũ
n nỹ nẽ neũ
ng ngã ngỹ ngĩ ngũ ngẽ ngõ ngeũ
jn jnã jnỹ jnĩ jnũ jnẽ jnõ jneũ
s sỹ sẽ seũ
x xỹ xẽ xeũ
w wỹ wẽ weũ
v vỹ vẽ veũ
c cỹ cẽ ceũ
z zỹ zẽ zeũ
' 'ỹ 'ẽ 'eũ
ch chã hỹ hẽ heũ
zh zhã hỹ hẽ heũ
3rd tone á ý í ú é ó
p peú
b beú
t teú
d deú
f feú
k keú
g geú
h heú
q qeú
j jeú
l leú
r reú
m meú
n neú
ng ngá ngý ngí ngú ngé ngó ngeú
jn jná jný jní jnú jné jnó jneú
s seú
x xeú
w weú
v veú
c ceú
z zeú
' 'eú
ch chá chý chí chú ché chó cheú
zh zhá zhý zhí zhú zhé zhó zheú
4th tone à ì ù è ò
p pỳ peù
b bỳ beù
t tỳ teù
d dỳ deù
f fỳ feù
k kỳ keù
g gỳ geù
h hỳ heù
q qỳ qeù
j jỳ jeù
l lỳ leù
r rỳ reù
m mỳ meù
n nỳ neù
ng ngà ngỳ ngì ngù ngè ngò ngeù
jn jnà jnỳ jnì jnù jnè jnò jneù
s sỳ seù
x xỳ xeù
w wỳ weù
v vỳ veù
c cỳ ceù
z zỳ zeù
' 'ỳ 'eù
ch chà chỳ chì chù chè chò cheù
zh zhà zhỳ zhì zhù zhè zhò zheù
5th tone ā ȳ ī ū ē ō
p peū
b beū
t teū
d deū
f feū
k keū
g geū
h heū
q qeū
j jeū
l leū
r reū
m meū
n neū
ng ngā ngȳ ngī ngū ngē ngō ngeū
jn jnā jnȳ jnī jnū jnē jnō jneū
s seū
x xeū
w weū
v veū
c ceū
z zeū
' 'eū
ch chā chȳ chī chū chē chō cheū
zh zhā zhȳ zhī zhū zhē zhō zheū
6th tone a y i u e o eu
p pa py pi pu pe po peu
b ba by bi bu be bo beu
t ta ty ti tu te to teu
d da dy di du de do deu
f fa fy fi fu fe fo feu
k ka ky ki ku ke ko keu
g ga gy gi gu ge go geu
h ha hy hi hu he ho heu
q qa qy qi qu qe qo qeu
j ja jy ji ju je jo jeu
l la ly li lu le lo leu
r ra ry ri ru re ro reu
m ma my mi mu me mo meu
n na ny ni nu ne no neu
ng nga ngy ngi ngu nge ngo ngeu
jn jna jny jni jnu jne jno jneu
s sa sy si su se so seu
x xa xy xi xu xe xo xeu
w wa wy wi wu we wo weu
v va vy vi vu ve vo veu
c ca cy ci cu ce co ceu
z za zy zi zu ze zo zeu
' 'a 'y 'i 'u 'e 'o 'eu
ch cha chy chi chu che cho cheu
zh zha zhy zhi zhu zhe zho zheu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki