FANDOM


DŽEJIWERW IAHẄW WEDEAHDEdit

Ahkedeberahẅ, pilfrafrär’kör’ahssa’ wäde Wedezjiberser’ko pilfra Ahkedeberahẅ, er’wer ah sijpilweedewnuiedenuw er’nu edesdiger’sede pär’koa kosaher’iwer wpil berede wäde sedesijer’wer’iahwede sijpilweedewnür’nusij berpilda’ pilfra ahkedeberahẅ, ah Wpilpnuwerär’z ahnud kör’weer’s zahwer’wera er’nu Nupilẅwa A’pilẅkwerär’wede. er’w kosaher’iwer wpil berede ahnu er’nudedezedenudedenuw werpilweedewedeer’sijnu werwahwede berjiw aahwer wedekör’edeweeded nupil wedekopilsijnür’wer’pilnu frawpili ppilẅsd sijpilweedewnuiedenuwwer. wäde Ahkedeberahẅ Wpilpnuwerär’z er’wer ah Wpilpnuwerär’z er’nu Nupilẅwa A’pilẅkwerär’wede, frapiljinudeded ahwer ah Wpilpnuwerär’z er’nu 1290, apilpedeweedew er’w koahnu wwahköde er’ẅ’wer wpilpilẅwer wpil wäde 7wa ködenuwjiwa’ pädenu wäde frär’ẅwerw weredewwsedeiedenuw pahwer berjier’sẅ. wäde wedezjiberser’ko pilfra Ahkedeberahẅ weredeedewer er’ẅweredesfra ahwer wäde werjikoködewerwerpilẅ pilfra wäde Wpilpnuwerär’z pilfra Ahkedeberahẅ, edewerwahberser’werär’nusij wäde Wpilpnuwerär’z ahwer ahnu er’nudedezedenudedenuw werwahwede. wäde wedezjiberser’ko ahswerpil iaher’nuwaher’nuwer weredeweedewahs weriahss edesdigwwahwedewwer’wpilwer’ahs kosaher’iwer, knupilpnu ahwer "Ahkedeberahwer’ahnu weer’ssahwer", spilkoahweded er’nu kopiljinuwa’ djiwaahi. wädea’ pädewede frapilwieded frawpili wäde wedeinuahnuwwer pilfra wäde frapilwiedew Dwahdedeser’ahnu wedewwer’wpilwa’. äde nuahiede "Ahkedeberahẅ" er’wer Dahnür’wera er’nu pilwer’sijer’nu, ahnud dahwedewer wpil iededer’edeweahs wer’iedewer. Wäde wpilpnuwerär’z pilfra Ahkedeberahẅ pahwer iedenuwer’pilnüded er’nu wäde wedekopilwdwer pilfra Džeedewweahjissdig Ahberberedea’ er’nu 1290. Jizpilnu wäde dedekosahwahwer’pilnu pilfra wäde Ahkedeberahwer’ahnu werwahwede, wäde nuahiede "Wedezjiberser’ko pilfra Ahkedeberahẅ" pahwer ahdpilzweded. Ahkedeberahẅ pahwer werzedesseded ahwer "aha’kedeberedewsija" er’nu pilsd Edenusijser’wera. "Aher’kberahẅ" er’wer ahnu ahswedewnuahwer’weede werzedesser’nusij pilfra wäde nuahiede, berjiw er’wer sahẅsijedesa’ ahẅkoaaher’ko, ahnud pilnusa’ weredeedenu pilnu frädep är’werẅpilwer’koahs iahzwer.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.