Fandom

Conlang

Dangin Nira/E

< Dangin Nira

3,196articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Dangin Nira IPA English Translation
eb /ɛb/ plural particle
ebova /ɛ'bovɑ/ story
emin /'ɛmɪn/ which
ema /'ɛmɑ/ what
efruoi /ɛ'fɾuɦɔɪ̯/ to kiss
enebin /ɛ'nɛbin/ whose
enerala /ɛne'ɾɑlɑ/ chimney
engla /'englɑ/ crown
esir /'ɛsiɾ/ how much
espanin /ɛ'spɑnin/ Spanish
esta /'ɛstɑ/ who
esk /ɛsk/ gerundive particle
ezefit /ɛ'zɛfit/ to what extent, how
eyomin /'ejomin/ good
elel /'ɛlɛl/ where
elorm /'ɛloɾm/ when
eldu /'ɛldu/ how
elabsoi /e'lɑbsɔɪ̯/ to fight
elabsa /e'lɑbsɑ/ fight
eriv /'ɛɾiv/ why
erioi /'ɛɾiɦɔɪ̯/ to listen to
ekedra /ɛ'kɛdɾɑ/ chapter, article
ekrevna /ɛ'kɾɛvnɑ/ food
ekroi /'ɛkɾɔɪ̯/ to eat
egrana /ɛ'gɾɑnɑ/ good
egadoi /ɛ'gɑdɔɪ̯/ to bore (someone)
ehola /e'holɑ/ shieldDangin Nira

I E P B M F V U O OI T D N S Z Y L R W K G H A

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki