FANDOMProgress 4%

Dawetidish is the official language of the Republic of Dawetid (Dávḕtʹə́d M̥jìnk̥vók). This country is currently led by President Quark Hsuan-doong (K̥vák J̥hvándùŋ).

Dawetidish
Dávḕtʹə́dŋà
Type
Isolating
Alignment
Head direction
Tonal
Yes
Declensions
No
Conjugations
No
Genders
1
Nouns decline according to...
Case Number
Definiteness Gender
Verbs conjugate according to...
Voice Mood
Person Number
Tense AspectClassification and DialectsEdit

Standard Dawetidish is based on the dialect of Trungking (T̥ruŋkiŋ), the capital of the Republic of Dawetid.

PhonologyEdit

ConsonantsEdit

Bilabial Labio-dental Dental Alveolar Post-alveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Pharyngeal Epiglottal Glottal
Nasal m n ɲ ŋ
Plosive p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ ʔ
Fricative (f v) (β) θ (s z) (x ɣ) h ɦ
Affricate ʦ ʦʰ ʣ (ʨ ʨʰ ʥ)
Approximant (ʋ) j w
Trill r
Flap or tap
Lateral fric.
Lateral app. l
Lateral flap

VowelsEdit

Front Near-front Central Near-back Back
Close i y (ɨ) ɯ u
Near-close
Close-mid e ø ɤ o
Mid (ə)
Open-mid ɛ ɔ
Near-open (æ)
Open a

Sounds in parentheses occur as allophones of other sounds or appear in loanwords.

AlphabetEdit

Letter IPA Letter IPA Letter IPA Letter IPA Letter IPA
k [k] [kʰ] g [ɡ] [ɡ] ŋ [ŋ]
c [ʦ][ʨ] [ʦʰ][ʨʰ] z [ʣ][ʥ] [ʣ][ʥ] ñ [ɲ]
[t] ṫʹ [tʰ] [d] ḋʹ [d] [n]
t [t] [tʰ] d [d] [d] n [n]
p [p] [pʰ] b [b] [b] m [m]
j [j] r [r] l [l] v [w][ʋ][β] s [θ][s]
h [h][x] ľ [l] x [ʔ] q [ɦ][ɣ]

Letters in red are used almost only in loanwords.

PhonotacticsEdit

  • All syllables must have an initial consonant. If there is no consonant, the glottal stop [ʔ] is assumed.
  • Syllable codas are one of the following: a nasal consonant, a voiceless unaspirated stop (plosive) (except for the glottal stop), or one of [j] [w]. The exception to this rule is the special diphthong [aɯ̯].

GrammarEdit

Gender Cases Numbers Tenses Persons Moods Voices Aspects
Verb No No No No No No No No
Nouns No No No No No No No No
Adjectives No No No No No No No No
Numbers No No No No No No No No
Participles No No No No No No No No
Adverb No No No No No No No No
Pronouns No No No No No No No No
Adpositions No No No No No No No No
Article No No No No No No No No
Particle No No No No No No No No

NounsEdit

VerbsEdit

SyntaxEdit

VocabularyEdit


No. English Dawetidish
1Ik̥vā́
2you (singular)ŋī̂
3he
4wek̥vā́dī
5you (plural)ŋī̂dī
6they
7thislít
8that
9here
10there
11who
12whatmō̂
13where
14when
15how
16not
17allzø̀n
18many
19somecét
20fewsév
21othertʹā
22oneyít
23two
24three
25four
26five
27big
28long
29wide
30thick
31heavy
32small
33short
34narrow
35thin
36woman
37man (adult male)
38man (human being)
39child
40wife
41husband
42mother
43father
44animal
45fish
46bird
47dog
48louse
49snake
50worm
51treepʹə̄̂
52forest
53stick
54fruit
55seed
56leaf
57root
58bark
59flower
60grass
61rope
62skin
63meat
64blood
65bone
66fat
67egg
68horn
69tail
70feather
71hair
72head
73ear
74eyem̥hə̄
75nose
76mouth
77tooth
78tongue
79fingernail
80foot
81leg
82knee
83hand
84wing
85belly
86guts
87neck
88back
89breast
90heartsim
91liver
92drink
93eat
94bite
95suck
96spit
97vomit
98blow
99breathe
100laugh
101see
102hear
103know
104think
105smell
106fearkʹǣ̂
107sleep
108livesæŋ
109diesą̌
110kill
111fight
112hunt
113hit
114cut
115split
116stab
117scratch
118dig
119swim
120fly
121walkqàŋ
122comelày
123liepʹàn
124sit
125stand
126turn
127fall
128give
129hold
130squeeze
131rub
132wash
133wipe
134pull
135push
136throw
137tie
138sew
139count
140sayŋā̀
141sing
142play
143float
144flowrū̀
145freeze
146swell
147sun
148moon
149star
150water
151rain
152river
153lake
154sea
155salt
156stone
157sand
158dust
159earth
160cloud
161fog
162skytʹen
163wind
164snow
165ice
166smoke
167fire
168ash
169burn
170road
171mountain
172red
173green
174yellow
175white
176black
177nightyā̂
178day
179year
180warm
181cold
182full
183new
184old
185gooddɔ̄̂
186bad
187rotten
188dirty
189straight
190round
191sharp
192dull
193smooth
194wet
195dry
196correct
197near
198far
199right
200left
201atną̀
202ink̥loŋ
203with
204and
205if
206becausevī̀
207name


Example textEdit

vā́dī zø̂yqū̌ yítcī̂ pɔ̂ŋ-lə̀. Ŋī̂ keŋ qàŋ-lə̀ zǐm nãy, líp-lə̀ tʹā-də̀ pw̄n. K̥vā́ kim cʹǖ̀ sæŋ t̥rw̄̂ mō̂-yə̀ má kʹǣ̂, lá k̥vā́ mav-lə̀, sæŋ dẃkhī̀ yít-ká nūn-də̀ są̌-p̥yáp. K̥vā́ másây sîn sæŋ rə̄̀ líp. K̥vā́ kɔ́m-də̀ k̥ʹrvâylàk hī̀ kʹuŋy̥hə̄-də̀ k̥ʹrvâylàk. K̥vā́ qī̊́ k̥vā́-t̥rw̄̂ vī̀ líp ŋī̂. K̥vā́ yā̃·· kɔ́m-də̀ k̥ʹyúŋpō̂ keŋ p̥yátt̥rín cèŋ yítká zìtbĩŋ. Máyī̃ pw̄n bē-dō̊̀ k̥vā́-də̀ m̥hə̄ k̥loŋ-də̀ kʹuŋy̥hə̄. Dàv sæŋ t̥rw̄̂ qẽnzǎy sw̄̌ y̥vī̀yít-də̀ k̥rǣ́. K̥vā́ k̥rǣ́t̥ʹvát-də̀ gī̀dãy p̥lâŋ-lə̀ lít-ká tʹâŋ. K̥vā́-də̀ lèŋqòn … cuŋyō … yī̃-lə̀ bìŋq̥vā̀, są̌-də̀ pʹàn, máyī̃ tamsim, máyī̃ l̥yvī̃. Ŋī̂ d̥rī̀yū̌ k̥vā́-də̀ sim, máyī̃ ŋī̂-də̀ sæŋq̥vàt zǐm tʹûŋkʹṓ. Cī́ ñā̀m ŋī̂ · ŋā̀ k̥rvan ŋī̂ – m̥yũŋ ŋī̂ k̥yū̀ l̥yvī̃ rū̀ ną̀ k̥vā́-də̀ m̥yē̊̃. K̥vā́ máxīn sáŋsãŋ máyī̃ ŋī̂ kʹī́lē̃-də̀ m̥yòysêv · ŋī̂ sw̄̌ tʹensī́-də̀ m̥yē̊̃ · ŋī̂ ceŋcʹáy-də̀ sintʹḗ · ŋī̂ dɔ̄̂-də̀ sim də̀ qěŋp̥yúk. Ŋī̂ hī̀ zø̀nbō̌. K̥vá mō̂-yə̀ máhī̀. K̥vā́ lav są̌. Ñèn, sìtcêy, k̥vā́ keŋ są̌-lə̀.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.