Fandom

Conlang

Hûiniskè/Sample

< Hûiniskè

3,197articles on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
  • School orthography:

Îesè i Nasarè (7–2 ÛK – 26–36 DK), fan ûacìn la Îesè Krìs, ós rafunìn ûarìn i Krìscènìn no ós ûeranicìn cìrh Krìscènar kùrîakìnar la sènìn i Godè no gidósìn i Godè. Islamè giranì Îesè la e lunè i îègìn no ós e có ûarè ón mon ór faskanir. Îesè ós na Messiah (mèsîahè) i Îùdismìn.

  • Standard orthography:

Iesè i Nasarè (7–2 UK – 26–36 DK), fan uacìn la Iesè Krìs, ós rafunìn uarìn i Krìscènìn no ós ueranicìn cìrh Krìscènar kùriakìnar la sènìn i Godè no gidósìn i Godè. Islamè giranì Iesè la e lunè i iègìn no ós e có uarè ón mon ór faskanir. Iesè ós na Messiah (mèsiahè) i Iùdismìn.

  • Old orthography:

Iese i Nasare (7–2 UK – 26–36 DK), fan uacin la Iese Kris, os rafunin uarin i Kriscenin no os ueranicin cirh Kriscenar kuriakinar la senin i Gode no gidosin i Gode. Islame girani Iese la e lune i iegin no os e co uare on mon or faskanir. Iese os na Messiah (mesiahe) i Iudismin.

Also on Fandom

Random Wiki