Fandom

Conlang

Hûiniskè/Sample

< Hûiniskè

3,196articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
  • School orthography:

Îesè i Nasarè (7–2 ÛK – 26–36 DK), fan ûacìn la Îesè Krìs, ós rafunìn ûarìn i Krìscènìn no ós ûeranicìn cìrh Krìscènar kùrîakìnar la sènìn i Godè no gidósìn i Godè. Islamè giranì Îesè la e lunè i îègìn no ós e có ûarè ón mon ór faskanir. Îesè ós na Messiah (mèsîahè) i Îùdismìn.

  • Standard orthography:

Iesè i Nasarè (7–2 UK – 26–36 DK), fan uacìn la Iesè Krìs, ós rafunìn uarìn i Krìscènìn no ós ueranicìn cìrh Krìscènar kùriakìnar la sènìn i Godè no gidósìn i Godè. Islamè giranì Iesè la e lunè i iègìn no ós e có uarè ón mon ór faskanir. Iesè ós na Messiah (mèsiahè) i Iùdismìn.

  • Old orthography:

Iese i Nasare (7–2 UK – 26–36 DK), fan uacin la Iese Kris, os rafunin uarin i Kriscenin no os ueranicin cirh Kriscenar kuriakinar la senin i Gode no gidosin i Gode. Islame girani Iese la e lune i iegin no os e co uare on mon or faskanir. Iese os na Messiah (mesiahe) i Iudismin.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki