Fandom

Conlang

Isrussiy/soundchanges

< Isrussiy

3,195articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

SoundchangesEdit

stops :
[t,k]ʲ    > s    /_Vowel[high]
Stop[plain] > Stop[aspirated] !_[Vowel[high],#,Sibilant]
dʲ      > j    /_Vowel[high]
gʲ      > ɣ    /_Vowel[high]
[p,b,d,g]ʲ  > [p,b,d,g]
[b,d]    > [m͡b,n͡d] /#_ /Vowel_

nasals:
nʲ > ɲ
m > b !_Vowel[high] !_# !_Consonant
mʲ > m

fricatives and affricates :
[s,z]ʲ  > [ʃ,ʒ] /_Vowel[high]
[s,z]ʲ  > [ts,dz]
[f,v]ʲ  > [f,v]
[f,v]  > [p,b]  /#_
v    > u    /Consonant_ /#_#
tɕ    > tʃ
[ɕː,ʑː] > [ʃː,ʑː]
[ʂ,ʐ]  > [s,z]
ɣʲ    > j

trills and approximants :
[l,r]ʲ > ɾ
j   > ɣ /_i

vowels :
[e,o] > [ɛ,ɔ] /_ConsonantConsonant
   > w   /V_[vowel,#] ![u,e]_
∅   > j   /e_[vowel,#]

nasalisation of vowels:
Vowel > Vowel[nasal] /_[m,n,m͡b,n͡d]
n   > ∅      /Vowel[nasal]
m   > ∅      /Vowel[nasal]_b

script for the SCA2 (using ipa from here)Edit

C=mbpfvndtszlrʲkgxɣ1ʰ
V=aeouiɔɛ
N=1234567
H=eiuj
S=szɕʑʂʐ
P=ptk

__ipa simplifier script__
ˈ//_
̞//_
t͡s/ts/_
ɕɕ/ɕː/_
[äaæəɐɑ]/a/_
[ɛe]/e/_
[ɵo]/o/_
[uʉʊʊ̈]/u/_
[ɨᵻiɪ]/i/_
ɡ/g/_
__soundchanges__
tʲ/s/_[H]
kʲ/s/_[H]
t/tʰ/_/_[H#S]
k/kʰ/_/_[H#S]
p/pʰ/_/_[H#S]
tʰʲ/t/_
kʰʲ/k/_
pʰʲ/p/_
dʲ/j/_[H]
gʲ/ɣ/_[H]
pʲ/p/_
dʲ/d/_
bʲ/b/_
gʲ/g/_
nʲ/ɲ/_
m/b/_/_[H#C]
mʲ/m/_
V/N/_n͡d
V/N/_m͡b
V/N/_[nm]
b/m͡b/[#V]_
d/n͡d/[#V]_
n͡//N_
n//N_/_V
m͡//N_
sʲ/ʃ/_[H]
zʲ/ʒ/_[H]
sʲ/ts/_
zʲ/dz/_
fʲ/f/_
vʲ/v/_
f/p/#_
v/b/#_
v/u/C_
v/u/#_#
tɕ/tʃ/_
ɕː/ʃː/_
ʑː/ʒː/_
ʂ/s/_
ʐ/z/_
ɣʲ/j/_
lʲ/ɾ/_
rʲ/ɾ/_
j/ɣ/_i
o/ɔ/_CC
e/ɛ/_CC
/u/V_[V#]/[ieu]_
/w/i_[V#]
/j/e_[V#]
__Finalisation to ipa__
1/ɐ̃/_
2/ə̃/_
3/ɵ̃/_
4/ʊ̃/_
5/ɪ̃/_
6/ɵ̃/_
7/ə̃/_
u/w/V_/[u]_

cyrillicEdit

use this instead of __Finalisation to ipa__ to convert the ipa into the new cyrillic orthography

__Finalisation to cyrillic__
u/о/_#
u/о/[VN]_
i/и/_
e/е/_
ɛ/э/_
o/о/_
ɔ/ө/_
a/а/_
u/у/_
1/ан/_
2/ен/_
3/он/_
4/ун/_
5/ин/_
6/он/_
7/ен/_
j/й/_
йи/ї/_
йе/є/_
йэ/є/_
йо/ё/_
йө/ё/_
йа/я/_
йу/ю/_
m͡b/мб/_
n͡d/нд/_
m/м/_
n/н/_
b/б/_
d/д/_
g/г/_
pʰ/пъ/_
tʰ/тъ/_
kʰ/къ/_
p/п/_
t/т/_
k/к/_
v/в/_
f/ф/_
z/з/_
s/с/_
ɣ/гх/_
x/х/_
r/р/_
ɾ/р/_
l/л/_
ɲ/нь/_
ts/ц/_
tʃ/ч/_
ʃ/ш/_
ʒ/ж/_
w/в/_

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki