FANDOM


SoundchangesEdit

stops :
[t,k]ʲ    > s    /_Vowel[high]
Stop[plain] > Stop[aspirated] !_[Vowel[high],#,Sibilant]
dʲ      > j    /_Vowel[high]
gʲ      > ɣ    /_Vowel[high]
[p,b,d,g]ʲ  > [p,b,d,g]
[b,d]    > [m͡b,n͡d] /#_ /Vowel_

nasals:
nʲ > ɲ
m > b !_Vowel[high] !_# !_Consonant
mʲ > m

fricatives and affricates :
[s,z]ʲ  > [ʃ,ʒ] /_Vowel[high]
[s,z]ʲ  > [ts,dz]
[f,v]ʲ  > [f,v]
[f,v]  > [p,b]  /#_
v    > u    /Consonant_ /#_#
tɕ    > tʃ
[ɕː,ʑː] > [ʃː,ʑː]
[ʂ,ʐ]  > [s,z]
ɣʲ    > j

trills and approximants :
[l,r]ʲ > ɾ
j   > ɣ /_i

vowels :
[e,o] > [ɛ,ɔ] /_ConsonantConsonant
   > w   /V_[vowel,#] ![u,e]_
∅   > j   /e_[vowel,#]

nasalisation of vowels:
Vowel > Vowel[nasal] /_[m,n,m͡b,n͡d]
n   > ∅      /Vowel[nasal]
m   > ∅      /Vowel[nasal]_b

script for the SCA2 (using ipa from here)Edit

C=mbpfvndtszlrʲkgxɣ1ʰ
V=aeouiɔɛ
N=1234567
H=eiuj
S=szɕʑʂʐ
P=ptk

__ipa simplifier script__
ˈ//_
̞//_
t͡s/ts/_
ɕɕ/ɕː/_
[äaæəɐɑ]/a/_
[ɛe]/e/_
[ɵo]/o/_
[uʉʊʊ̈]/u/_
[ɨᵻiɪ]/i/_
ɡ/g/_
__soundchanges__
tʲ/s/_[H]
kʲ/s/_[H]
t/tʰ/_/_[H#S]
k/kʰ/_/_[H#S]
p/pʰ/_/_[H#S]
tʰʲ/t/_
kʰʲ/k/_
pʰʲ/p/_
dʲ/j/_[H]
gʲ/ɣ/_[H]
pʲ/p/_
dʲ/d/_
bʲ/b/_
gʲ/g/_
nʲ/ɲ/_
m/b/_/_[H#C]
mʲ/m/_
V/N/_n͡d
V/N/_m͡b
V/N/_[nm]
b/m͡b/[#V]_
d/n͡d/[#V]_
n͡//N_
n//N_/_V
m͡//N_
sʲ/ʃ/_[H]
zʲ/ʒ/_[H]
sʲ/ts/_
zʲ/dz/_
fʲ/f/_
vʲ/v/_
f/p/#_
v/b/#_
v/u/C_
v/u/#_#
tɕ/tʃ/_
ɕː/ʃː/_
ʑː/ʒː/_
ʂ/s/_
ʐ/z/_
ɣʲ/j/_
lʲ/ɾ/_
rʲ/ɾ/_
j/ɣ/_i
o/ɔ/_CC
e/ɛ/_CC
/u/V_[V#]/[ieu]_
/w/i_[V#]
/j/e_[V#]
__Finalisation to ipa__
1/ɐ̃/_
2/ə̃/_
3/ɵ̃/_
4/ʊ̃/_
5/ɪ̃/_
6/ɵ̃/_
7/ə̃/_
u/w/V_/[u]_

cyrillicEdit

use this instead of __Finalisation to ipa__ to convert the ipa into the new cyrillic orthography

__Finalisation to cyrillic__
u/о/_#
u/о/[VN]_
i/и/_
e/е/_
ɛ/э/_
o/о/_
ɔ/ө/_
a/а/_
u/у/_
1/ан/_
2/ен/_
3/он/_
4/ун/_
5/ин/_
6/он/_
7/ен/_
j/й/_
йи/ї/_
йе/є/_
йэ/є/_
йо/ё/_
йө/ё/_
йа/я/_
йу/ю/_
m͡b/мб/_
n͡d/нд/_
m/м/_
n/н/_
b/б/_
d/д/_
g/г/_
pʰ/пъ/_
tʰ/тъ/_
kʰ/къ/_
p/п/_
t/т/_
k/к/_
v/в/_
f/ф/_
z/з/_
s/с/_
ɣ/гх/_
x/х/_
r/р/_
ɾ/р/_
l/л/_
ɲ/нь/_
ts/ц/_
tʃ/ч/_
ʃ/ш/_
ʒ/ж/_
w/в/_

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.