Fandom

Conlang

Metin/Mathematics

< Metin

3,247articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
IMG 20140907 172048

Metin mathematical notation


Numerals: cardinal, ordinal, fractional
x 12+x 12*x 144+12*x 144*x 1726*x (12^4)*x
Cardinal

Ordinal

xth

Fractional

x^-1

Power

y^x

Multiplicative

x*y

Ratio

x per y

Cardinal Ordinal Fractional Power Cardinal Ordinal Fractional Power Cardinal Ordinal Fractional Cardinal Cardinal Cardinal
0 mai maitya - hafu ǫmai maikx'ú muu miin tséá moon mai maitya - hafu mueɮ miiy muúy mai mai muiiz
1 fuu tl'aa bhoenz hahien ǫhien kx'úú hiyuu hatl'aa tsúyuí hiyan mu miin tséá miyan muewadas (muewadatsiyuu, muewadatsií)

muewadazi

(muewadatsatl'aa, 

muewadatsemeł)

miuntsę́

mueɮ

(muewadas, muehędas)

muiiz muiduly
2 łí meł dzoon maya mayúú hió hemeł tsíí hoodzan idó (idíyuu, idíó)

idí

(idémeł, idíth'i)

its'ę́

(its'íí, its'át'aį́)

idóon

(idóodzan, idę́t'an)

mueyódas mueyódazi miyóóntsę́

úɮ

(úhódas)

tl'úiiz muidúly
3 t'aa t'iri t'aį́ t'ayan t'ee t'ǫǫ́ hię́ hith'i tsát'aį́ hęt'an t'ó t'í t'ítsę́ t'óon mueyędas mueyędazi miyauntsę́ yęɮ t'ayuiiz muęly
4 zxįng zxįgin meí zxįkan zxįnje zxįnkx'ú huinzx hįgin tsį́jxí hįzxan ujxó ujxí jxį́tsę́ ujxóon muejxadas muejxadazi mijxuntsę́ jxueɮ zxįmuiiz muizxly
5 kes kedzi ketsí ketsan kecxe kets'ú hiex hixtí tséxtsí héxtsan kitsó kitsí kits'ę́ kitsóon mueketsas mueketsazi mikeunts'ę́ keeɮ ketsuiiz muiíly
6 dąá dį́ri dą́į́ dįán díe dǫ́ǫ́ hąą́ hąą́ri tsíáíd hą́dan dąítsó dąítsí dąíts'ę́ dąítsóon muedąą́das muedąą́dazi midąúnts'ę́ dąíɮ dątsúiiz mįį́zily
7 cǫg cǫgin cǫ́ú cǫkan cǫje cǫkx'ú hǫg hǫgin tsúǫ́ú hǫjgan cagó cagí cagtsę́ cagóon muecǫngas muecǫngazi micaungtsę́ cuiɮ cǫgbuiiz muǫcįly
8 d̨iaó d̨éwi d̨iǫ́ú d̨éon d̨íjwe d̨ékxú haóz̨ haíz̨ui tsíǫ́ú hidóon d̨iáyó d̨iáyí d̨ię́tsę́ d̨iáyóon mued̨iǫ́das muediiǫ́dazi mid̨iáúntsę́ d̨iweɮ dǫyúiiz muj̨ǫ́ly
9 jhun jhuún jhuúnf jhuanman jhunme jhuúnx hiij hiiyyn tsúúynf huajhan jhumó jhumí jhuntsę́ jhumóon muejhunmas muejhunmazi

mijhumuntsę́/

mijhuntsę́

jhuuɮ jhunmuiiz mujhuly
10 bhen bhiín bhiínf bhianman bhenme bhiúnx huuw huinw tsíínf hiabhan bhimó bhimí bhintsę́ bhimóon muebhinmas muebhinmazi

mibhimuntsę́/

mibhintsę́

bheeɮ bhinmuiiz mubhely
11 kpán kpę́ę́n kpę́ę́nf kpáanman kpánme kpǫ́ǫ́nx hiánx huínx tsę́ę́nf háakpan kpátó kpátí kpáts'ę́ kpátóon muekpátas muekpátazi mikpáúts'ę́ kpáaɮ kpáfuiiz mukpály

Usage of numbersEdit

All Metin numbers come after the nouns which they modify. The Cardinal numbers are used exclusively to answer questions like "how many". Ordinal numbers are used for most other purposes.

tsime fuu: one person

j̨ao muu: twelve cities

mįwoon keezxadatsąá:  774 lights

Ordinal numbers are used for:

objects in sequence

"ID" type numbers (room numbers, model numbers, social security number, etc...)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.