FANDOM


nãgãs - to be
Singular Plural
1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd
Present anãjis anãjís anãjos anãjãs anãjãís anãjøs
Present Perfect anãjil anãjíl anãjol anãjãl anãjãíl anãjøl
Present Continous anãjin anãjín anãjon anãjãn anãjãín anãjøn
Present Perfect Continous anãjiz anãjíz anãjoz anãjãz anãjôz anãjøz
Past aneguuw aneguow aneguãw aneguõíw aneguãíw aneguiw
Past Imperfect aneguuf aneguof aneguãf aneguõíf aneguãíf aneguif
Past Perfect aneguur aneguor aneguãr aneguõír aneguãír aneguir
Past Continous aneguuv aneguov aneguãv aneguõív aneguãív aneguiv
Past Perfect Continous aneguug aneguog aneguãg aneguõíg aneguãíg aneguig
Future anãguãm anãguím anãguóm anãguõím anãguam anãguim
Future Perfect anãguãfw anãguífw anãguófw anãguõífw anãjuafw anãguifw
Future Continous anãguãx anãguíx anãguóx anãguõx anãguax anãguix
Future Perfect Continous anãguãk anãguik anãguóx anãguõx anãguax anãguix
Subjunctive ira iga inã isê isí ili
Conditional ãda ãdê ãnu ãnãi ã ãg
Imperative ola odã othô odí odê ori
Necessity ír ína í íri ísa íma


Supine/Gerund

Supine Gerund
nãguãs ônãguãs

Participles

Past Present Future
ãinãgês ãinãguãd ãinãguil

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.