Fandom

Conlang

Comments0

Random Phonology

I just recently found a page ([1]) that generates random phonologies out of seed numbers. This is one of my results:


Consonants
Bilabial Bilabial Dental Palatal Velar Rounded

velar

Glottal Palatalised

glottal

Nasal m͡ɲ m ɲ ŋ ŋʷ
Stop p͡c p͡cʼ b͡ɟ p b t̪ʼ c ɟ k g
Fricative h
Approximant j w


Vowels
Front Back
High i u
Mid-low ɛ ɔ
Low ɑ

Some words

/l̪ɑpɑn̪/ [l̪ɑpɑ̃n̪]
/t̪ʼɔŋʷw̥jɛŋʷ/ [t̪ʼɔ̃ŋʷw̥j̃ɛ̃ŋʷ]
/d̪ɔn̪pʼɔ/ [d̪ɔ̃mpʼɔ]
/pʼun̪ɑ/ [pʼũn̪ɑ]
/wupʼɑn̪/ [wupʼɑ̃n̪]
/hɑn̪l̪ɔŋʷ/ [hɑ̃n̪l̪ɔ̃ŋʷ]
/d̪jun̪w̥un̪/ [d̪ũn̪w̥ũn̪]
/t̪ʼɑw̥ɑn̪/ [t̪ʼɑ̃w̥ɑ̃n̪]
/wɔwɔ/ [wɔwɔ]
/wɑn̪hjɑn̪/ [w̃ɑ̃n̪hj̥ãn̪]
/wiŋʷl̪ɑ/ [w̃ĩŋʷl̪ɑ]
/in̪t̪ɛ/ [ĩn̪t̪ɛ]
/t̪ʼɔŋʷŋʷi/ [t̪ʼɔ̃ŋʷŋʷi]
/hjɔn̪t̪ɔn̪/ [hj̥ɞ̃n̪t̪ɔ̃n̪]
/l̪ɑn̪t̪ʼju/ [l̪ɑ̃n̪t̪ʼu]
/wɑŋʷwɔm/ [w̃ɑ̃ŋʷw̃ɔ̃m]
/s̪umpʼɑn̪/ [s̪ũmpʼɑ̃n̪]
/ŋʷɔn̪t̪ʼɛ/ [ŋʷɔ̃n̪t̪ʼɛ]
/t̪ʼɑɔn̪/ [t̪ʼɑ̃ɔ̃n̪]
/ŋjɛŋʷt̪ʼɔŋʷ/ [ɲj̃ɛ̃n̪ʷt̪ʼɔ̃ŋʷ]
/w̥ɑn̪ŋʷjin̪/ [w̥ɑ̃ŋʷŋʷj̃ĩn̪]
/wwɔpʼɑ/ [wwɔpʼɑ]
/ɑŋʷu/ [ɑ̃ŋʷu]
/l̪ɑn̪mɑ/ [l̪ɑ̃mmɑ]
/s̪ut̪ɔn̪/ [s̪ut̪ɔ̃n̪]
/pɑn̪n̪ɑ/ [pɑ̃n̪n̪ɑ]
/pʼun̪hjun̪/ [pʼũn̪hũn̪]
/wjɔn̪t̪ʼɑ/ [w̃j̃ɞ̃n̪t̪ʼɑ]
/d̪ɑn̪d̪un̪/ [d̪ɑ̃n̪d̪ũn̪]
/wɔl̪jɑŋʷ/ [wɔl̪j̃ãŋʷ]
/pɑn̪pʼɛ/ [pɑ̃mpʼɛ]
/s̪ɔn̪s̪ɑn̪/ [s̪ɔ̃n̪ɑ̃n̪]
/l̪ɑn̪ŋʷɔm/ [l̪ɑ̃ŋʷŋʷɔ̃m]
/n̪ɛn̪d̪ɑn̪/ [n̪ɛ̃n̪d̪ɑ̃n̪]
/pʼɑn̪s̪jɑn̪/ [pʼɑ̃n̪j̃j̃ãn̪]
/t̪ɔhɑm/ [t̪ɔhɑ̃m]
/uŋʷgu/ [ũŋʷgu]
/w̥jɑn̪t̪u/ [w̥j̃ãn̪t̪u]
/pɔn̪wi/ [pɔ̃n̪wi]
/t̪ʼɛŋʷpʼɑ/ [t̪ʼɛ̃mpʼɑ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki