FANDOM


I just recently found a page ([1]) that generates random phonologies out of seed numbers. This is one of my results:


Consonants
Bilabial Bilabial Dental Palatal Velar Rounded

velar

Glottal Palatalised

glottal

Nasal m͡ɲ m ɲ ŋ ŋʷ
Stop p͡c p͡cʼ b͡ɟ p b t̪ʼ c ɟ k g
Fricative h
Approximant j w


Vowels
Front Back
High i u
Mid-low ɛ ɔ
Low ɑ

Some words

/l̪ɑpɑn̪/ [l̪ɑpɑ̃n̪]
/t̪ʼɔŋʷw̥jɛŋʷ/ [t̪ʼɔ̃ŋʷw̥j̃ɛ̃ŋʷ]
/d̪ɔn̪pʼɔ/ [d̪ɔ̃mpʼɔ]
/pʼun̪ɑ/ [pʼũn̪ɑ]
/wupʼɑn̪/ [wupʼɑ̃n̪]
/hɑn̪l̪ɔŋʷ/ [hɑ̃n̪l̪ɔ̃ŋʷ]
/d̪jun̪w̥un̪/ [d̪ũn̪w̥ũn̪]
/t̪ʼɑw̥ɑn̪/ [t̪ʼɑ̃w̥ɑ̃n̪]
/wɔwɔ/ [wɔwɔ]
/wɑn̪hjɑn̪/ [w̃ɑ̃n̪hj̥ãn̪]
/wiŋʷl̪ɑ/ [w̃ĩŋʷl̪ɑ]
/in̪t̪ɛ/ [ĩn̪t̪ɛ]
/t̪ʼɔŋʷŋʷi/ [t̪ʼɔ̃ŋʷŋʷi]
/hjɔn̪t̪ɔn̪/ [hj̥ɞ̃n̪t̪ɔ̃n̪]
/l̪ɑn̪t̪ʼju/ [l̪ɑ̃n̪t̪ʼu]
/wɑŋʷwɔm/ [w̃ɑ̃ŋʷw̃ɔ̃m]
/s̪umpʼɑn̪/ [s̪ũmpʼɑ̃n̪]
/ŋʷɔn̪t̪ʼɛ/ [ŋʷɔ̃n̪t̪ʼɛ]
/t̪ʼɑɔn̪/ [t̪ʼɑ̃ɔ̃n̪]
/ŋjɛŋʷt̪ʼɔŋʷ/ [ɲj̃ɛ̃n̪ʷt̪ʼɔ̃ŋʷ]
/w̥ɑn̪ŋʷjin̪/ [w̥ɑ̃ŋʷŋʷj̃ĩn̪]
/wwɔpʼɑ/ [wwɔpʼɑ]
/ɑŋʷu/ [ɑ̃ŋʷu]
/l̪ɑn̪mɑ/ [l̪ɑ̃mmɑ]
/s̪ut̪ɔn̪/ [s̪ut̪ɔ̃n̪]
/pɑn̪n̪ɑ/ [pɑ̃n̪n̪ɑ]
/pʼun̪hjun̪/ [pʼũn̪hũn̪]
/wjɔn̪t̪ʼɑ/ [w̃j̃ɞ̃n̪t̪ʼɑ]
/d̪ɑn̪d̪un̪/ [d̪ɑ̃n̪d̪ũn̪]
/wɔl̪jɑŋʷ/ [wɔl̪j̃ãŋʷ]
/pɑn̪pʼɛ/ [pɑ̃mpʼɛ]
/s̪ɔn̪s̪ɑn̪/ [s̪ɔ̃n̪ɑ̃n̪]
/l̪ɑn̪ŋʷɔm/ [l̪ɑ̃ŋʷŋʷɔ̃m]
/n̪ɛn̪d̪ɑn̪/ [n̪ɛ̃n̪d̪ɑ̃n̪]
/pʼɑn̪s̪jɑn̪/ [pʼɑ̃n̪j̃j̃ãn̪]
/t̪ɔhɑm/ [t̪ɔhɑ̃m]
/uŋʷgu/ [ũŋʷgu]
/w̥jɑn̪t̪u/ [w̥j̃ãn̪t̪u]
/pɔn̪wi/ [pɔ̃n̪wi]
/t̪ʼɛŋʷpʼɑ/ [t̪ʼɛ̃mpʼɑ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.