Fandom

Conlang

X'ocpláq'/Lexicon

< X'ocpláq'

3,195articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Here is the X'ocpláq' to English lexicon. Each entry contains the X'ocpláq' word, pronunciation and English translation.

A Edit

 • axi /'əksɪ/, v. to be

B Edit

C Edit

 • c'ad /t͡səd/, nr. five
 • cad'á /ʃə'ða/, nr. eleven
 • c'ada /t͡sədə/, nr. seven
 • c'an /t͡sən/, nr. zero, null
 • clad' /ʃləð/, nr. nineteen
 • clám /ʃlam/, nr. twenty-three
 • cód /ʃød/, nr. twenty-nine
 • cód' /ʃøð/, nr. thirty-one
 • c'ód /t͡sød/, nr. thirty-three
 • c'ód' /t͡søð/, nr. thirty-seven
 • con /ʃon/, nr. one
 • cregn' /'ʃrəgəɲ/, n. loaf
 • c'ud /t͡sʊd/, nr. thirteen
 • c'ud' /t͡suð/, nr. seventeen

D Edit

 • da /də/, nr. two
 • d'en /ðən/, n. boy, young man
 • d'ra /ðrə/, nr. three

E Edit

F Edit

G Edit

 • grúb /grub/, n. bread, pastry

H Edit

I Edit

J Edit

K Edit

L Edit

M Edit

 • -mí /mi/, prep. to (destination)

N Edit

O Edit

 • oxoci /o'ksoʃɪ/, v. to eat

P Edit

 • píc'á /'pit͡sa/, n. pizza
 • p'ón /pʰøn/, n. park, playground

Q Edit

R Edit

 • r'aur' /'ʁəʊʁ/, n. slice, piece
 • r'oxi /'ʁoksɪ/, v. to run
 • r'uv /ʁʊv/, n. man, human

S Edit

 • s'im' /sɪŋ/, adj. beautiful, gorgeous

T Edit

U Edit

 • ujuci /ʊ'jʊʃi/, v. to draw

V Edit

W Edit

X Edit

 • x'á /xa/, pron. this, that

Y Edit

Z Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki