FANDOM


Here is the X'ocpláq' to English lexicon. Each entry contains the X'ocpláq' word, pronunciation and English translation.

A Edit

 • axi /'əksɪ/, v. to be

B Edit

C Edit

 • c'ad /t͡səd/, nr. five
 • cad'á /ʃə'ða/, nr. eleven
 • c'ada /t͡sədə/, nr. seven
 • c'an /t͡sən/, nr. zero, null
 • clad' /ʃləð/, nr. nineteen
 • clám /ʃlam/, nr. twenty-three
 • cód /ʃød/, nr. twenty-nine
 • cód' /ʃøð/, nr. thirty-one
 • c'ód /t͡sød/, nr. thirty-three
 • c'ód' /t͡søð/, nr. thirty-seven
 • con /ʃon/, nr. one
 • cregn' /'ʃrəgəɲ/, n. loaf
 • c'ud /t͡sʊd/, nr. thirteen
 • c'ud' /t͡suð/, nr. seventeen

D Edit

 • da /də/, nr. two
 • d'en /ðən/, n. boy, young man
 • d'ra /ðrə/, nr. three

E Edit

F Edit

G Edit

 • grúb /grub/, n. bread, pastry

H Edit

I Edit

J Edit

K Edit

L Edit

M Edit

 • -mí /mi/, prep. to (destination)

N Edit

O Edit

 • oxoci /o'ksoʃɪ/, v. to eat

P Edit

 • píc'á /'pit͡sa/, n. pizza
 • p'ón /pʰøn/, n. park, playground

Q Edit

R Edit

 • r'aur' /'ʁəʊʁ/, n. slice, piece
 • r'oxi /'ʁoksɪ/, v. to run
 • r'uv /ʁʊv/, n. man, human

S Edit

 • s'im' /sɪŋ/, adj. beautiful, gorgeous

T Edit

U Edit

 • ujuci /ʊ'jʊʃi/, v. to draw

V Edit

W Edit

X Edit

 • x'á /xa/, pron. this, that

Y Edit

Z Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.