FANDOM


ipa a e~ɛ ʌ i o~ɔ y u - tam
n நா நெ நி நொ நு நூ ந் n
ts சா செ சி சொ சு சூ ச் c
k கா கெ கி கொ கு கூ க் k
h ஹா ஹெ ஹ​ ஹி ஹொ ஹு ஹூ ஹ் h
t தா தெ தி தொ து தூ த் t
s ஸா ஸெ ஸி ஸோ ஸு ஸூ ஸ் s
l லா லே லி லோ லு லூ ல் l
m மா மே மி மோ மு மூ ம் m
p பா பெ பி பொ பு பூ ப் p
j யா யெ யி யொ யு யூ ய் y
ஜா  ​  ஜெ ஜி ஜொ ஜு ஜூ ஜ் j
- - -
tam ā e a i o u ū - -

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.